Vad gör vi?

Botnia Företagshälsovård erbjuder tjänster som på bästa sätt stöder Din arbetsförmåga och hjälper Ditt företag att lyckas.

Jakobstad 06-7813500

fornamn.efternamn@botniary.fi
Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad

Öppettider:

mån-fre: 8-16

Karleby 010-5676850

fornamn.efternamn@botniary.fi
Långbrogatan 1-3 D 1:a vån, 67100 Karleby

Öppettider:

mån-tor: 8-16 fre: 8-14

Kontakta oss

Ny FöretagskundAllmän frågaSöker tjänst

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA, vilket innebär att Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Förbyggande arbete

Vi erbjuder etiskt tillförlitliga och högklassiga företagshälsovårdstjänster. Till dessa hör både lagstadgade företagshälsovårdstjänster och arbetsrelaterad sjukvård. Målen för vårt förebyggande arbete är en välmående arbetstagare, fungerande arbetsgemenskap samt en hälsosam och trygg arbetsmiljö. Ett nära samarbete med Ditt företag är avgörande för att nå dessa mål.

Arbetsplatsutredningar

En verksamhetsplan, som beaktar ditt företags specifika behov och riskfaktorer görs upp tillsammans i samband med arbetsplatsutredningar och skräddarsydda besök till ditt företag. Arbetsplatsutredningar görs med några års mellanrum och när det finns ett uttalat behov. Vi erbjuder också riskkartläggningar i arbetsmiljön, bedömningar av välmående i arbetet och arbetshygienmätningar.

Hälsogranskningar

I samband med hälsogranskningen undersöks, utreds, följs och stöds din arbets- och funktionsförmåga med särskild uppmärksamhet på arbetsrelaterad exponering. Under en hälsogranskning ges information, råd och vägledning som härrör sig till arbete, hälsa, arbetshälsa och arbetssäkerhet. Vi betjänar vardagar kl. 8-16 och finns tillgängliga på telefonnummer 06-781 3500.

Bedömning av arbetsförmåga

Problem med arbetsförmågan kan uppdagas i samband med en hälsogranskning, i förmansarbetet eller kan ses av kollegor. Vi gör en utvärdering av arbetsförmågan där vi alltid tar ställning till din kvarvarande arbetsförmåga. Gemensamma förfaringssätt förhandlas tillsammans i så kallade trepartssamtal (arbetstagare, arbetsgivare, arbetarskydd och företagshälsovård).

Uppföljning av sjukfrånvaro

Målet med vår verksamhet är att minska sjukfrånvaron genom att identifiera och ta itu med de problem som begränsar arbetsförmågan så tidigt som möjligt. Användningen av partiell sjukdagpenning minskar sjukfrånvaro och sparar kostnader. Partiell sjukdagpenning används alltid när det är möjligt och i samarbete med kunden. Meningen med partiell sjukdagpenning är att stöda arbetstagaren i återgången till arbetet. Arbetstiden kan minska med 40 – 60% jämfört med den tidigare arbetstiden.

Anpassat arbete

Du är inte alltid på grund av sjukdom eller skada helt arbetsoförmögen och du kan erbjudas anpassat arbete. Anpassat arbete används alltid när det är möjligt och är ett alternativ när sjukdom inte är ett hinder för ett anpassat arbete.

Företagsfysioterapi

Företagsfysioterapi är en del av den lagstadgade företagshälsovården. För att förebygga eller när besvär i stöd- och rörelseorganen redan förekommer kan du vara i kontakt med din egen företagshälsovårdare eller -läkare. På basen av deras bedömning kan du få en remiss till företagsfysioterapeutens mottagning, där du får råd och vägledning i bl a egenvård och ergonomi. I samarbete funderar vi på sätt med vilka arbetstagaren själv kan påverka förebyggande av arbetsrelaterade symtom.

Under arbetsbesök ger företagsfysioterapeuten råd och ger rekommendationer till bl a arbetssätt och metoder. En företagsfysioterapeuts kompetens kan användas i utformningen av arbetsstationer.

Till företagsfysioterapi hör också bedömningar av arbetsbelastning (Firstbeat), bedömningar av rehabiliteringsbehov och arbetsförmåga samt uppföljning av dem (t.ex. ergometercykeltest, rörlighets- och muskelstyrktest).

Sjukvårdstjänster

Vi erbjuder också företagshälsovårdsinriktad sjukvård. Företagshälsovården fungerar som koordi-nator i arbetsförmågeärenden och har ett smidigt samarbete med övriga aktörer inom hälso- och sjukvården. Du kan boka tid till sjukmottagningen vardagar kl. 8-16 på telefonnummer 06-781 3500.

Många arbetsgivare använder egen anmälan 1-3 dgr, vilket innebär att arbetsgivaren ger lov om frånvaro för t ex förkylning eller maginfluensa. Förfaringssättet minskar vanligen både sjukfrånvaro och -kostnader.

Arbetsgivaren bör informera företagshälsovården om arbetstagarens sjukfrånvaro senast när från-varon har fortlöpt i 30 dagar. Då börjar förtegshälsovården tillsammans med arbetsplatsen och ar-betstagaren utreda möjligheter att återgå till arbetet samt nödvändiga stödåtgärder. Arbetstagaren bör lämna företagshälsovårdens utlåtande till FPA senast när arbetstagaren har fått sjukdagpenning i 90 dagar.

Ladda ner vår prislista

Modell för tidigt stöd

Vi står till tjänst med att anpassa en modell för tidigt stöd efter ditt företags specifika behov och riskfaktorer. Målet med en modell för tidigt stöd är att upprätthålla personalens arbetsförmåga och förebygga förtidspensionering, yrkes- och arbetsrelaterade sjukdomar. Vi erbjuder tjänster där vi tillsammans planerar hur arbetsförmågan ska upprätthållas och följas upp.

Välmående i arbete

Vi planerar våra tjänster för att på bästa sätt kunna stöda välmående i arbetet på din arbetsplats genom att beakta era specifika utmaningar. Tjänsterna kan innehålla t ex olika typer av gruppverk-samhet eller föreläsningar. Tjänsterna kan också vara riktade till en enskild person. Vi kan också vara till tjänst ifall du vill göra en utredning av välmående på arbetsplatsen t ex med hjälp av ett frågeformulär.

Firstbeat- analys

Firstbeat- analys är ett hjälpmedel som vi kan erbjuda för att kartlägga personalens återhämtning och stressfaktorer både i arbetet och på fritiden. Med hjälp av analysen får vi en bild av sömnkvaliteten och dess tillräcklighet och analysen är ett hjälpmedel för att hitta lösningar för en bättre återhämtning. Analysen ger också en bild av hur aktiv du är och ifall aktiviteten är tillräckligt effektiv för att få till stånd positiva hälsoeffekter. Firstbeat- analys kan göras för enskilda personer eller för hela arbetsgemenskapen. Vår personal är utbildad för att på bästa sätt kunna hjälpa dig och ditt företag att hitta lösningar för en välmående arbetsgemenskap.