Kundregister

  1. REGISTERANSVARIG OCH REGISTERANSVARIGES KONTAKTUPPGIFTER
   Jakobstads Arbetshälsovårdsförening r.f.
   Stationsvägen 1
   68600 Jakobstad
   Telefon växel: 06-781 3500
   E-postadress: info@pttry.fi
  2. REGISTRETS NAMN
   Jakobstads Arbetshälsovårdsförening r.f:s kundregister
  3. ÄNDAMÅLET FÖR ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
   Tillhandahållande av lagstadgad företagshälsovård och företagshälsovårdsinriktad sjukvård, som omfattar kundservice samt verksamhet i både kundföretag och på mottagningen. Personuppgifter används vid tidbokning, kontroll och registrering av patientuppgifter, hantering av remisser och vid fakturering.

   1. Allmänna villkor enligt § 8 i Personuppgiftslagen: upprätthållande av kund- och tjänsteförhållande
  4. REGISTRETS SAKINNEHÅLL
   Personuppgifter: namn, socialskyddssignum, adress, telefonnummer, yrke, arbetsgivare
   Företagskundens uppgifter: namn, Fo-nummer, bransch och -nummer, adress, telefonnummer, försäkringsuppgifter, antal anställda och deras personuppgifter (se personuppgifter), företagets kontaktperson till företagshälsovården och hens kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)
  5. GÄLLANDE DATAKÄLLOR
   Personuppgifterna erhålls från våra kundföretag samt från den privata kunden i samband med att ett kundförhållande etablerats. Personuppgifter lagras i patientdatasystemet Soft Medic.
   Informationen från klientföretaget erhålls från kunden när ett kundförhållande etablerats. Kundföretagets information lagras i patientdatasystemet Soft Medic.
  6. REGELRÄTTA ÖVERSÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER OCH ÖVERSÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL STATER UTANFÖR EU ELLER ETA.
   Personuppgifter översänds inte utanför Jakobstads Arbetshälsovårdsförening r.f. utan en undertecknad fullmakt av den berörda parten.
  7. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTER
   Registerinformationen lagras i patientdatassystemet, vilket är skyddat både med tekniska och organisatoriska mekanismer. Personuppgifter kan endast hanteras av definierade personer.
  8. KONTROLL OCH GENOMFÖRANDE
   Kunden har rätt att kontrollera sina egna personuppgifter i registret enligt Personuppgiftslagen §26 – 28. En person, som vill kontrollera personuppgifter som avses i § 26 bör lämna in en begäran till Jakobstads Arbetshälsovårdsförening r.f. med ett egenhändigt undertecknat eller på motsvarande sätt styrkt dokument eller personligen hos registerhållaren.

   1. En begäran om kontroll av personuppgifter riktas till den i punkt 1 nämnda e-postadtressen.
   1. Kunden bör vara beredd på att bevisa sin identitet med pass, ett personkort utfärdat av polis, körkort eller ett FPA -kort försedd med bild.
   1. Ifall en kund begär uppgifter, på ett sätt som avses i §26, som hänför sig till hen själv mer än en gång om året (1x / år), kan Jakobstads Arbetshälsovårdsförening r.f. uppbära en avgift på 80€ per förfrågan som överskrider en gång per år.
  9. RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH DESS GENOMFÖRANDE
   En felaktig uppgift i registret korrigeras på kundens begäran enligt 29 § i Personuppgiftslagen. Kunden kan uppdatera sina uppgifter direkt i samband med anmälan eller genom att informera en person med rättigheter till patientdatasystemet.
  10. ANDRA EVENTUELLA RÄTTIGHETER
   Enligt personuppgiftslagen § 30 har den registrerade rätt att förbjuda den registeransvarige att använda den registrerades personuppgifter för till exempel direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt till marknads- och opinionsundersökningar.

Uppdaterat 31.8.2018