Mitä me teemme?

Botnia Työterveys tarjoaa palveluja, jotka parhaiten tukevat työkykyäsi ja auttavat yritystäsi menestymään.

Pietarsaari 06-7813510

etunimi.sukunimi@botniary.fi
Asematie 1, 68600 Pietarsaari

Aukioloajat :

ma-to: 8-16, pe 8-14

Kokkola 06-7813510

etunimi.sukunimi@botniary.fi
Pitkänsillankatu 1-3 D (1 krs.), 67100 Kokkola

Aukioloajat:

ma-to: 8-16 pe: 8-14

Ota yhteyttä

  Uusi yritysasiakasYleinen kysymysHaen työpaikkaa

  Tämän sivun suojaa reCAPTCHA, mikä tarkoittaa, että Googlen tietosuojakäytännöt ja käyttöehdot ovat voimassa.

  Ennaltaehkäisevä työ

  Tarjoamme eettisesti luotettavaa ja laadukasta työterveyspalvelua, johon kuuluvat sekä lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut että työterveyspainotteiset sairaanhoitopalvelut. Ennaltaehkäisevän työmme tavoitteita ovat hyvinvoiva työntekijä, toimiva työyhteisö sekä terveellinen ja turvallinen työ-ympäristö. Tavoitteiden saavuttamisen keskeinen edellytys on tiivis yhteistyö yrityksesi kanssa.

  Työpaikkaselvitykset

  Toimintasuunnitelma, joka huomioi yrityksesi erityistarpeista ja riskitekijöitä, tehdään yhdessä työ-paikkaselvitysten ja räätälöityjen käyntien perusteella. Työpaikkaselvityksiä tehdään määrävuosin ja silloin kun siihen ilmenee erityistä tarvetta. Tarjoamme myös työympäristön riskien arviointia, työhy-vinvointiarviointia ja työhygieenisiä mittauksia.

  Työterveystarkastukset

  Työterveystarkastuksilla arvioidaan, seurataan ja tuetaan sinun työ- ja toimintakykyä ennen kaikkea työhön liittyvät erityistä huomioita vaativat altisteet huomioiden. Terveystarkastuksiin sisältyy tietojen antoa, neuvontaa ja ohjausta työhön, terveyteen, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyen. Pal-velemme arkisin klo 8-16 ja meitä tavoittaa puhelinnumerosta 06-781 3500.

  Työkykyarvio

  Työkykyongelma voi tulla esille terveystarkastuksen yhteydessä, esimiestyössä tai ne voivat näkyä työ-tovereille. Teemme työkykyarvion, jossa otetaan aina kantaa jäljellä olevaan työkykyysi. Yhteisistä me-nettelytavoista sovitaan ns. kolmikantaneuvotteluissa (työntekijä, työnantaja, työsuojelu ja työter-veyshuolto).

  Sairauspoissaolojen seuranta

  Toimintamme tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja tunnistamalla ja puuttumalla työkykyä ra-joittaviin ongelmiin mahdollisimman varhain. Osasairauspäivärahan käyttö vähentää ylimääräisiä sairauspoissaoloja ja säästää kustannuksia. Osasairauspäivärahan mahdollisuutta hyödynnetään aina kun se on mahdollista yhteistyössä asiak-kaan kanssa. Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työntekijän paluuta työhön. Työaika voi vähen-tyä 40–60 % aiemmasta.

  Muokattu työ

  Sinä et välttämättä ole aina sairauden tai tapaturman vuoksi täysin työkyvytön ja sinulle voidaan osoit-taa muokattua työtehtävää. Muokattua työtä hyödynnetään aina kun se on mahdollista ja on vaihto-ehto silloin kun sairaus ei ole este muokatun työn tekemiselle.

  Työfysioterapia

  Työfysioterapia on osa lakisääteistä työterveyshuoltoa. Tuki- ja liikuntaelinoireilun ennaltaehkäisemiseksi tai esiintyessä, voit olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan tai työterveyslääkäriin. Heidän arvioinnin perusteella voit saada lähetteen työterveysfysioterapeutin vastaanotolle, jossa saat ohjausta ja neuvontaa mm. itsehoitoon ja ergonomiaan. Yhteistyössä mietimme keinoja, joilla työntekijä voi itse vaikuttaa työperäisten oireiden ennaltaehkäisemiseksi.

  Työpaikkakäynneillä työfysioterapeutti ohjaa ja antaa suosituksia mm. työtapoihin ja menetelmiin. Työfysioterapeutin erikoisosaamista voidaan hyödyntää työpisteiden suunnittelussa.

  Työfysioterapiaan kuuluu myös työkuormituksen arvioinnit (Firstbeat), kuntoutustarpeen ja työkyvyn arvioinnit sekä niiden seuranta (esim. polkupyörätesti, liikkuvuus- ja lihasvoimatestit).

  Sairaanhoitopalvelut

  Tarjoamme myös työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. Työterveyshuolto toimii työkykyasioi-den koordinaattorina, joka toimii tiiviissä yhteistyössä työpaikan ja muun terveydenhuollon ja sairaan-hoidon kanssa. Voit varata ajan sairasvastaanotolle arkisin 8-16 puhelinnumerosta 06-781 3500.

  Monella työnantajalla on omailmoituskäytäntö 1-3 päivää, jolloin työnantaja hyväksyy poissaolon esim. flunssan tai vatsataudin iskiessä. Omailmoitus vähentää yleensä sairauslomia ja -kustannuksia.

  Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaoloista työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut 30 pv. Tämän jälkeen työterveyshuolto aloittaa yhdessä työpaikan ja työn-tekijän kanssa selvittämään työhön paluun mahdollisuuksia ja tarvittavia tukitoimia. Työntekijän on toimitettava työterveyshuollon lausunto KELA:aan viimeistään silloin, kun työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 90 päivää.

  Lataa meidän hinnasto

  Varhaisen tuen malli

  Tarjoamme palveluitamme varhaisen tuen mallin räätälöimiseen yrityksesi erityistarpeita ja riskiteki-jöitä huomioiden. Varhaisen tuen mallin tavoite on ylläpitää henkilöstön työkykyä ja ennaltaehkäistä ennenaikaista eläköitymistä, ammattitauteja ja työperäisiä sairauksia. Tarjoamme palveluita, joiden avulla yhdessä suunnitellaan, kuinka työkykyä ylläpidetään ja seurataan.

  Työhyvinvointi

  Suunnittelemme palvelujamme niin, että parhaalla mahdollisella tavalla voimme tukea työhyvinvointia työpaikallasi ottaen huomioon työpaikkanne erityishaasteet. Palveluihin voi kuulua esimerkiksi eri-laista ryhmätoimintaa tai luentoja. Palveluja voidaan kohdistaa myös yksittäiseen henkilöön. Voimme olla myös avuksi, mikäli haluat selvittää työhyvinvointia työpaikallasi tekemällä työhyvinvointikyselyn.

  Firstbeat- analyysi

  Firstbeat-analyysi on apuväline, jota voidaan tarjota henkilöstön palautumisen ja stressitekijöiden kar-toittamiseen sekä työssä että vapaa-ajalla. Analyysin avulla saadaan hyvä kuva unen laadusta ja riittä-vyydestä, ja analyysi toimii apuna palautumisen parantamiseen liittyvien ratkaisujen löytämiseksi. Ana-lyysi antaa myös käsityksen siitä, kuinka aktiivinen olet ja mikäli toiminta on riittävän tehokasta posi-tiivisten terveysvaikutusten saavuttamiseksi. Firstbeat-analyysiä voidaan tehdä yksilöille tai koko työ-yhteisölle. Hyvin koulutettu henkilökuntamme on auttamassa sinua ja yritystäsi löytämään ratkaisuja hyvinvoivalle työyhteisölle.