Asiakasrekisteri

  1. REKISTERIN PITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
   Botnia ry
   Asematie 1
   68600 Pietarsaari
   Puhelin vaihde 06-781 3500
   Sähköpostiosoite: info@botniary.fi
  2. REKISTERIN NIMI
   Botnia ry asiakasrekisteri
  3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
   Lakisääteisen työterveyshuollon ja työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoidon toteuttaminen, johon sisältyy asiakaspalvelun lisäksi toimintaa sekä asiakasyrityksissä että vastaanotolla. Tietoja käytetään ajanvarauksen yhteydessä, potilasasiakirjoja tarkistaessa ja kirjatessa, lähetteiden käsittelyssä ja laskutuksen yhteydessä.

   1. Henkilötietolain 8§:n mukaiset yleiset edellytykset: asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen
  4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
   Henkilön tiedot: nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, ammatti, työnantaja
   Asiakasyrityksen tiedot: nimi, Ay-tunnus, toimiala ja -tunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, vakuutustiedot, työntekijöiden määrä ja henkilötiedot (katso henkilön tiedot), työterveyshuollon yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa (puhelin ja sähköpostiosoite)
  5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
   Henkilön tiedot saadaan asiakasyrityksiltämme sekä henkilöasiakkaalta ilmoittautuessaan palvelun käytön yhteydessä. Henkilötiedot tallennetaan DynamicHealth potilastietojärjestelmään.
   Asiakasyrityksen tiedot saadaan asiakasyritykseltä palvelun aloittaessa. Asiakasyrityksen tiedot tallennetaan DynamicHealth potilastietojärjestelmään.
  6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
   Henkilötietoja ei luovuteta Botnia ry:n ulkopuolelle ilman henkilön allekirjoittamaa valtakirjaa.
  7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERITAATTEET
   Rekisterin tiedot säilytetään potilastietojärjestelmään, joka on teknisin, organisatorisin toimenpitein suojattu. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain ennalta määritellyt henkilöt.
  8. TARKASTUS JA SEN TOTEUTTAMINEN
   Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot siten kuin Henkilötietolain 26 – 28 §:issä on säädetty. Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Botnia ry:lle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

   1. Tarkastusoikeutta koskevat pyynnöt toimitetaan kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
   1. Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä passilla, poliisin myöntämällä henkilökortilla, ajokortilla tai kuvallisella KELA-kortilla.
   1. Asiakkaan pyytäessä itseään koskevia tietoja, 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, useammin kuin kerran vuodessa (1x / vuosi), Botnia ry voi periä 80€ kyselykohtaisen maksun yhden vuosittaisen kerran ylittävistä kyselyistä.
  9. TIEDON KORJAAMINEN JA SEN TOTEUTTAMINEN
   Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan asiakkaan pyynnöstä siten kuin Henkilötietolain 29 §:ssä on säädetty. Asiakas voi päivittää tietonsa suoraan ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittamalla järjestelmän käyttäjäoikeudella varustetuille henkilöille.
  10. MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET
   Henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja esimerkiksi suoramainontaan, etämyyntiin ja muihin suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Päivitetty 2.1.2023